O nás

Pre krajiny Vyšehradskej štvorky je veľmi dôležité nájsť spôsob ako zvýšiť atraktivitu poľnohospodárstva - dôležitého sektora ich národného hospodárstva. Jednou z možností je zavedenie nových perspektívnych oblastí ako agroturizmus, spracovanie biomasy alebo bioplynu či zakladanie malých a rodinných fariem. Ďalší spôsob predstavujú inovatívne technológie a zmenená forma a obsah poľnohospodárskeho vzdelávania.

Projekt „AgriEdu - Enhance Attractiveness of Agriculture by Information Technologies and Innovative Learning" podporený Medzinárodným Vyšehradským Fondom si kladie za cieľ vytvoriť vzdelávaciu a diskusnú platformu, ktorá mapuje súčasnú situáciu v poľnohospodárskom sektore krajín V4 a súčasných možnostiach zvýšenia atraktívnosti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Účastníci projektových aktivít ale aj odborná a laická verejnosť na týchto stránkach nájdu úspešné aktivity súvisiace s poľnohospodárstvom a rozvojom vidieka, príklady dobrej praxe implementujúce moderné technológie a informácie o možnostiach vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva.

Projekt AgriEdu vytvára priestor pre nadviazanie užšej spolupráce medzi Maďarskom, Poľskom, Českou a Slovenskou republikou zameranej na podporu malých fariem, rozvoja vzdelávania s ohľadom na špecifiká farmárov ako cieľovej skupiny, zavádzania inovácií, udržateľného rozvoja vidieka, podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie či lepšieho spracovania odpadov.